ubuntu_gitlab.sh 221 Bytes
Newer Older
Dmitriy Zaporozhets's avatar
Dmitriy Zaporozhets committed
1
2
3
4
5
6
sudo pip install pygments
sudo apt-get install python-dev
sudo gem install bundler
bundle install --without development test
bundle exec rake db:setup RAILS_ENV=production
bundle exec rake db:seed_fu RAILS_ENV=production