Rename group statistics to contribution analytics

Signed-off-by: Dmitriy Zaporozhets <dmitriy.zaporozhets@gmail.com>
20 jobs for rename-analytics